Web
            Analytics
N. Nekrasov
N. Nekrasov
Bielorrusia
7
N. Nekrasov
Delantero
19 años
BAT 3 - 2 MIN -2' 0 0 0 0
BAT 4 - 1 DIN 15' 0 0 0 0
BAT 0 - 0 DMI 90' 0 0 0 0
GOM 1 - 3 BAT 90' 1 0 0 0
BAT 4 - 1 SHA 90' 1 0 0 0
BAT 2 - 1 DNP 22' 0 1 0 0
BAT 7 - 1 SLM 90' 1 1 0 0
BAT 4 - 0 AVR 90' 0 0 0 0
MIN 2 - 2 BAT 20' 0 0 0 0
BAT 4 - 0 FKS 15' 1 0 0 0
DIN 0 - 3 BAT 25' 0 0 0 0
ISL 3 - 2 DNP 2' 0 0 0 0
DNP 2 - 0 DIN 1' 0 0 0 0
TOR 0 - 0 BAT 2' 0 0 0 0
BAT 2 - 1 VIT 12' 0 0 0 0
BAT 2 - 0 NEM 0' 0 0 0 0
SHA 0 - 0 BAT 61' 0 0 0 0
MOG 0 - 1 BAT 59' 0 0 0 0
ORS 2 - 6 GOM 57' 0 0 0 0